wtorek, 5 kwietnia 2022

Deklaracja dostępności serwisu WWW Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach

 

Deklaracja dostępności serwisu WWW Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu WWW Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy, materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji , napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Solińska - kierownik.
 • E-mail: gbpkrzeszyce@vp.pl
 • Telefon: 95 757 32 18

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Krzeszyce
 • Adres: Urząd Gminy, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce
 • E-mail: sekretariat@krzeszyce.pl
 • Telefon: (95) 757 31 61 do 64

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku Biblioteki znajduje się od ulicy Gorzowskiej.
Do wejścia prowadzą schody, po obu stronach schodów znajdują się  barierki.
Przy schodach znajduje się platforma, za pomocą której można dostać się do poziomu zero.
Przy wejściu brak dzwonka przywoławczego dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem.
Pomieszczenia biblioteki znajdują się na pierwszym piętrze, do których również prowadzą schody. Nie ma możliwości skorzystania z platformy celem dostania się do Biblioteki.
W Bibliotece możliwe jest skorzystanie z usługi „Książka na telefon”. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna w wyznaczonych przez Bibliotekę dniach i godzinach. Prawo korzystania z usługi ,,Książka na telefon” nabywa się z chwilą zapisu do Biblioteki. Książki są dostarczane do domów czytelników przez pracowników Biblioteki, po wcześniejszych zamówieniach czytelniczych.
W budynku nie ma windy.
Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
Korytarze i pomieszczenia w Bibliotece są szerokie, dostępne dla osób na wózkach.
W pomieszczeniach Biblioteki brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
Przed budynkiem Biblioteki znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Przeprowadzono standardowe testy zgodności standardami W3C i WCAG. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):

 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności,
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne,
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści,
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka,
 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe.
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Mozilla Firefox v 74.X lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Internet Explorer v 11.X lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Opera 67.X lewy ALT + [litera_skrótu],

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz